Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 17 de abril de 2020, Sup. 107

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 13 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la d'1 de juliol de 2011, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/349/2020, de 15 d'abril, per la qual es prorroguen les autoritzacions dels projectes relatius a l'ús d'animals amb fins científics concedides en virtut del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Resolució de 15 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'adreça d'accés a la seu electrònica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre TFP/350/2020, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TFP/2/2020, de 8 de gener, per la qual es determina la data a partir de la qual és efectiva l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Oficina de Conflictes d'Interessos en els procediments que preveuen la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1208/2018, de 28 de setembre; i per la qual s'aproven els models de declaracions, comunicacions i documents electrònics.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/351/2020, de 16 d'abril, per la qual s'autoritzen les unitats NBQ de les Forces Armades i la Unitat Militar d'Emergències a utilitzar biocides autoritzats pel Ministeri de Sanitat en les tasques de desinfecció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/352/2020, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Correcció d'errors de l'Ordre SND/346/2020, de 15 d'abril, per la qual s'acorda l'inici dels terminis per dur a terme les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de formació sanitària especialitzada.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid