Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 17 de juny de 2020, Sup. 169

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i al lliurament.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 568/2020, de 16 de juny, pel qual es designa l'autoritat notificadora, i es determinen altres obligacions, en compliment del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, pel qual s'estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el mercat dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els reglaments (CE) núm.1069/2009 i (CE) núm.1107/2009 i es deroga el Reglament (CE) núm.2003/2003.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els ports i aeroports espanyols designats «punts d'entrada amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional», segons el que estableix el Reglament sanitari internacional (RSI-2005), per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del cinquè tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

  • Reial decret 571/2020, de 16 de juny, pel qual s'aproven les normes especials reguladores de la subvenció que s'atorga en règim de concessió directa al Consell de la Joventut d'Espanya per garantir-ne el funcionament el 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid