Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de juny de 2020, Sup. 170

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Correcció d'errades de la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del cinquè tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid