Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de juny de 2020, Sup. 170

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Ordre ICT/534/2020, de 16 de juny, per la qual s'amplia l'annex de l'Ordre SND/518/2020, d'11 de juny, per la qual es regula l'autorització d'un programa pilot d'obertura de corredors turístics segurs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors establerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Correcció d'errors del Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Correcció d'errades de la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del cinquè tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifiquen l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid