Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de juliol de 2020, Sup. 187

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2295-2020, contra les disposicions addicional sisena i setena, la disposició transitòria segona i la disposició final primera del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2313-2020, contra la disposició final quarta (apartat cinc) de la Llei 10/2019, de 20 de desembre, de pressupostos generals de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa per a 2020.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1514-2020, en relació amb l'article 40.4, apartats a) i c), de la Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió integrada de la qualitat ambiental, de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, per possible vulneració de l'article 149.1.23a de la CE.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Resolució de 7 de juliol de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 5 de juliol de 2020, conjunta de la Secretaria d'Estat d'Educació i la Secretaria General d'Universitats, per la qual es preveu l'adaptació de les condicions de realització de les proves per a l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i la situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, l'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, en el curs 2019-2020, derivades tant de la situació sanitària ocasionada per la pandèmia produïda per la COVID-19, com de les mesures adoptades per contenir-la per les autoritats dels seus països respectius.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Reial decret 644/2020, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

 • Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

 • Reial decret 647/2020, de 7 de juliol, pel qual es regulen aspectes necessaris per a la implementació dels codis de xarxa de connexió de determinades instal·lacions elèctriques.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

 • Decret llei 9/2020, de 8 de maig, pel qual s'aprova una subvenció per a reforç del sistema de garanties d'Extremadura, s'estableixen ajuts financers a autònoms i empreses, i s'adopten mesures en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i de patrimoni històric i cultural, per afrontar els efectes negatius de la COVID-19.

 • Decret llei 10/2020, de 22 de maig, de mesures urgents per a la reactivació econòmica en matèria d'edificació i ordenació del territori destinades a dinamitzar el teixit econòmic i social d'Extremadura, per afrontar els efectes negatius de la COVID-19.

 • Decret llei 11/2020, de 29 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria tributària per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19 a la Comunitat Autònoma d'Extremadura i altres mesures addicionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid