Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 14 de juliol de 2020, Sup. 192

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'estableixen nous models de títols administratius i fulls de servei en format electrònic del personal inclòs en l'àmbit del Registre Central de Personal.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 10 de març de 2020, de la Sala Tercera, Secció Tercera, del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/279/2018, interposat pel Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials i el Col·legi Nacional d'Enginyers procedents de l'Institut Catòlic d'Arts i Indústries (ICAI), contra el Reial decret 132/2018, de 16 de març, pel qual s'aproven els Estatuts generals dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials d'Espanya i del seu Consell General.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 5/2020, de 9 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport i es modifica la Circular 2/2017, de 8 de febrer, per la qual es regulen els procediments de constitució, gestió i repartiment del fons de pagaments compensatoris del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid