Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 12 de agost de 2020, Sup. 217

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/785/2020, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptadora de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

  • Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

  • Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid