Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de novembre de 2020, Sup. 301

I. Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic, en aplicació del que preveu l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid