Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de novembre de 2020, Sup. 301

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució de 10 de novembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 10 de novembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

MINISTERI DE SANITAT

  • Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic, en aplicació del que preveu l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

  • Ordre CIN/1062/2020, de 6 de novembre, per la qual es dona compliment a la disposició addicional dotzena en matèria de suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid