Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de novembre de 2020, Sup. 310

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4911-2020, contra la reforma del Reglament de la Junta General del Principat d'Astúries de 18 de juny de 1997, aprovada pel Ple de la Cambra amb data 1 de juliol de 2020.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5178-2020, contra els articles 2.2, 15, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 81 apt. 2, lletres d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) i o); apt. 3, lletres a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n), ñ), p), q), r) i s); apt. 4, lletres a), b), c), d) i e), 83 apartats 1, 2, 3, 4 i 5, disposicions transitòries tercera i quarta i annex I de la Llei 3/2020, de 27 de juliol, de recuperació i protecció del mar Menor, de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5342-2020, en relació amb les disposicions següents: art. 2.2 i 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 i 14 del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2; art. 2, 4 i 5 de la Resolució del Congrés dels Diputats de 29 d'octubre de 2020, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020; art. 2, disposició transitòria única i disposició final primera, apts. u, dos i tres, del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4433-2020, en relació amb els articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 957/2020, de 3 de novembre, pel qual es regulen els estudis observacionals amb medicaments d'ús humà.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 1042/2020, de 24 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions pel Ministeri de Cultura i Esport i l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música a diverses entitats culturals.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Reial decret 937/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits.

  • Resolució de 25 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de novembre de 2020, pel qual s'instrueix l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i es permet a la Companyia Espanyola de Refiançament, SME, Societat Anònima (CERSA) ampliar el termini de sol·licitud d'avals fins a l'1 de juny de 2021 i estendre el venciment dels avals ja alliberats.

  • Resolució de 25 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de novembre de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions dels nous trams de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, per al finançament concedit a empreses en conveni i a aquelles que, sense estar-ho, estaven en procés de renovació del seu programa de pagarés al mercat alternatiu de renda fixa (MARF) a 23 d'abril de 2021.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Ordre ISM/1099/2020, de 23 de novembre, per la qual es fixen per a l'exercici 2020 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid