Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 18 de desembre de 2020, Sup. 329

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord multilateral M331 en virtut de la secció 1.5.1 de l'ADR, relatiu a la inspecció periòdica i l'assaig de recipients de pressió per al transport de gasos de la classe 2, fet a Madrid el 2 de desembre de 2020.

  • Acord subscrit entre el Ministeri de l'Interior del Regne d'Espanya i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), relatiu a la realització de projectes en les àrees temàtiques de retorn voluntari assistit i reintegració i gestió fronterera integrada, fet a Madrid el 2 de desembre de 2020.

  • Correcció d'errors de la Resolució de 22 d'octubre de 2020, de la Secretaria General Tècnica, en virtut de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/1198/2020, de 17 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics d'11 de desembre de 2020, pel qual es deixa sense efecte l'Acord de 20 de novembre de 2015, sobre mesures per garantir a la Comunitat Autònoma de Catalunya la prestació dels serveis públics en defensa de l'interès general.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

  • Llei 2/2020, de 24 de novembre, de modificació del text refós de les normes legals vigents en matèria de condicions d'accés i gaudi de la prestació essencial de renda garantida de ciutadania de Castella i Lleó, aprovat pel Decret legislatiu 1/2019, de 10 de gener.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid