Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 14 de febreiro de 2018, Núm. 40

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 6 de febreiro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 20/2017, do 29 de decembro, polo que se prorrogan e aproban diversas medidas tributarias e outras medidas urxentes en materia social.

  • Resolución do 6 de febreiro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 21/2017, do 29 de decembro, de medidas urxentes para a adaptación do dereito español á normativa da Unión Europea en materia do mercado de valores.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4362-2017 contra o artigo 5 da Lei da Xeneralidade de Cataluña 17/2017, do 1 de agosto, do Código tributario de Cataluña, de aprobación dos libros primeiro, segundo e terceiro, relativos á Administración tributaria da Xeneralidade, en canto que aproba determinados artigos.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4403-2017 contra os artigos 3; 5, números 1 a 4; 20 e 24; o inciso final da disposición adicional primeira; a disposición adicional quinta e a disposición transitoria segunda da Lei de Aragón 10/2016, do 1 de decembro, de medidas de emerxencia en relación coas prestacións económicas do Sistema público de servizos sociais e co acceso á vivenda na Comunidade Autónoma de Aragón.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros do Real decreto 1010/2017, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 2583/1996, do 13 de decembro, de estrutura orgánica e funcións do Instituto Nacional da Seguridade Social e de modificación parcial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

  • Resolución do 9 de febreiro de 2018, conxunta da Secretaría de Estado de Función Pública e da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se ditan instrucións sobre comisións de servizo con dereito a indemnización.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Corrección de erros do Real decreto 727/2017, do 21 de xullo, polo que se aproban os estatutos xerais dos colexios oficiais de enxeñeiros agrónomos e do seu Consello Xeral.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid