Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 24 de febreiro de 2018, Núm. 49

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 84/2018, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid