Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 24 de febreiro de 2018, Núm. 49

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo entre o Reino de España e a República da India sobre o exercicio de actividades remuneradas de familiares dependentes do persoal diplomático, consular, administrativo e técnico das misións diplomáticas e oficinas consulares, feito en Madrid o 30 de maio de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 23 de febreiro 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 84/2018, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid