Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 18 de xullo de 2018, Núm. 173

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) nº 4039-2018, contra os números 1 a 5 da Moción 5/XII do Parlamento de Cataluña, sobre normativa do Parlamento anulada e suspendida polo Tribunal Constitucional, aprobada en sesión do 5 de xullo de 2018.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo, pola que se modifica a Orde HAP/2486/2014, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 143 para a solicitude do aboamento anticipado das deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo do imposto sobre a renda das persoas físicas e se regulan o lugar, prazo e formas de presentación; a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba o modelo 122 "imposto sobre a renda das persoas físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración"; e o modelo 136 "imposto sobre a renda das persoas físicas e imposto sobre a renda de non residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación" aprobado pola Orde HAP/70/2013, do 30 de xaneiro.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social que realizarán as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid