Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 18 de xullo de 2018, Núm. 173

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo, pola que se modifica a Orde HAP/2486/2014, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 143 para a solicitude do aboamento anticipado das deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo do imposto sobre a renda das persoas físicas e se regulan o lugar, prazo e formas de presentación; a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba o modelo 122 "imposto sobre a renda das persoas físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración"; e o modelo 136 "imposto sobre a renda das persoas físicas e imposto sobre a renda de non residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación" aprobado pola Orde HAP/70/2013, do 30 de xaneiro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid