Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 16 de novembro de 2018, Núm. 277

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Instrumento de ratificación do Acordo de estabilización e asociación entre as Comunidades Europeas e os seus Estados membros, por unha parte, e Bosnia e Hercegovina, por outra, feito en Luxemburgo o 16 de xuño de 2008.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/1185/2018, do 2 de novembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 2 de novembro de 2018, polo que se fixa o módulo para a distribución do crédito que figura nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 destinado a subvencionar os gastos de funcionamento dos xulgados de paz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/1186/2018, do 14 de novembro, pola que, en uso da habilitación contida na súa disposición derradeira segunda, se modifica en materia de vedas e límites de captura o Real decreto 629/2013, do 2 de agosto, polo que se regula a pesca do coral vermello, a súa primeira venda e o procedemento de autorización para a obtención de licenzas para a súa pesca.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1187/2018, do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde PRE/1064/2016, do 29 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, no relativo ao procedemento de recadación de recursos non tributarios nin alfandegueiros de titularidade da Administración xeral do Estado a través de entidades colaboradoras.

  • Orde PCI/1188/2018, do 15 de novembro, para o establecemento do sistema de inspeccións do cumprimento da normativa sobre protección marítima no ámbito portuario.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid