Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 23 de novembro de 2018, Núm. 283

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 15 de novembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 16/2018, do 26 de outubro, polo que se adoptan determinadas medidas de loita contra o tráfico ilícito de persoas e mercadorías en relación coas embarcacións ulilizadas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 5212-2018, contra a Lei 8/2018, do 28 de xuño, de actualización dos dereitos históricos de Aragón, na súa totalidade e, en particular, contra os artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, disposición adicional terceira en relación co artigo 3.4, disposición adicional sexta, disposición derradeira primeira e disposición derradeira cuarta.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orden HAC/1234/2018, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EHA/2043/2010, do 22 de xullo, pola que se regula o procedemento de remisión das contas anuais e demais información que as entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado teñen que rendir ao Tribunal de Contas, e da información de carácter anual e trimestral que deben remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado.

  • Orde HAC/1235/2018, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2161/2013, do 14 de novembro, pola que se regula o procedemento de rendición ao Tribunal de Contas das contas anuais e demais información polas entidades reguladas nos parágrafos terceiro e quinto da disposición adicional novena da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, que deben aplicar o Plan xeral de contabilidade e as súas adaptacóns e a información de carácter anual, trimestral e mensual que deben remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado as ditas entidades.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 5/2018, do 16 de outubro, sobre o incremento retributivo para o 2018 e o réxime de melloras da prestación económica de incapacidade temporal aplicable ao persoal do sector público.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

  • Lei 9/2018, do 11 de outubro, de modificación da Lei 4/2016, do 4 de novembro, de suspensión de liquidacións das débedas reclamadas a herdeiros dos usuarios falecidos dos servizos residenciais públicos do organismo autónomo "Establecementos Residenciais para Anciáns de Asturias"

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Decreto lei 2/2018, do 18 de outubro, polo que se establecen axudas e outras medidas urxentes para reparar as perdas e os danos producidos polas chuvias intensas e as inundacións do día 9 de outubro de 2018 na comarca de Levante de Mallorca.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid