Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 27 de decembro de 2018, Núm. 312

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 23/2018, do 21 de decembro, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario e viaxes combinadas e servizos de viaxe vinculados.

  • Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 13 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1400/2018, do 21 de decembro, pola que se aproba o modelo 233, "Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados" e se determinan o lugar, a forma, o prazo e o procedemento para a súa presentación, e se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 1462/2018, do 21 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2019.

  • Resolución do 14 de decembro de 2018, da Intervención Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica a do 3 de xullo de 2014 pola que se aproba a Instrución de contabilidade para as entidades que integran o Sistema da Seguridade Social e se crean novas subcontas na adaptación do Plan xeral de contabilidade pública ás entidades que integran o Sistema da Seguridade Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/1401/2018, do 14 de decembro, pola que se determina o ámbito territorial de aplicación dalgunhas das medidas previstas na Lei 1/2018, do 6 de marzo, pola que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1412/2018, do 3 de decembro, polo que se regula o procedemento de comunicación de posta no mercado dos alimentos para grupos específicos de poboación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid