Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de decembro de 2018, Núm. 314

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

 • Lei orgánica 4/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.

 • Lei orgánica 5/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, sobre medidas urxentes en aplicación do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

 • Lei 11/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica o Código de comercio, o texto refundido da Lei de sociedades de capital aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de auditoría de contas, en materia de información non financeira e diversidade.

 • Real decreto lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía.

 • Real decreto lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral.

 • Real decreto lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

CORTES XERAIS

 • Resolución de 20 decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 20/2018, do 7 de decembro, de medidas urxentes para o impulso da competitividade económica no sector da industria e o comercio en España.

MINISTERIO DE XUSTIZA

 • Orde JUS/1415/2018, do 28 de decembro, pola que se publica o Acordo entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio de Xustiza para a determinación do sistema de medición da carga de traballo dos órganos xudiciais.

MINISTERIO DE FACENDA

 • Real decreto 1512/2018, do 28 de decembro, polo que se modifican o Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, e o Regulamento dos impostos especiais, aprobado polo Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo.

 • Orde HAC/1416/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde HAC/3625/2003, do 23 de decembro, pola que se aproba o modelo 309 de declaración-liquidación non periódica do imposto sobre o valor engadido; a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 de declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores; a Orde EHA/3695/2007, do 13 de decembro, pola que se aproba o modelo 030 de declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais que poden utilizar as persoas físicas e a Orde HAP/1751/2014, do 29 de setembro, pola que se aproba o formulario 034 de declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no imposto sobre o valor engadido e se regulan distintos aspectos relacionados con el.

 • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 (Imposto sobre a renda de non residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes).

 • Resolución do 28 de decembro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE FOMENTO

 • Real decreto 1513/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica a disposición transitoria única do Real decreto 664/2015, do 17 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de circulación ferroviaria.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

 • Real decreto 1514/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral de circulación, aprobado polo Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

 • Real decreto 1516/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo Feder de crecemento sustentable 2014-2020, ampliando o seu orzamento e vixencia.

 • Orde TEC/1420/2018, do 27 de decembro, pola que se desenvolven os aspectos de detalle do Sistema nacional de verificación da sustentabilidade e da emisión do informe de verificación da sustentabilidade regulados no Real decreto 1597/2011, do 4 de novembro, polo que se regulan os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o Sistema nacional de verificación da sustentabilidade e o dobre valor dalgúns biocarburantes para efectos do seu cómputo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

 • Real decreto 1517/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios, aprobado polo Real decreto 424/2005, do 15 de abril.

 • Real decreto 1518/2018, do 28 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2019 do Plan estatístico nacional 2017-2020.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

 • Orde SCB/1421/2018, do 27 de decembro, pola que se actualizan os anexos I, II e III do Real decreto 1207/2006, do 20 de outubro, polo que se regula a xestión do Fondo de Cohesión Sanitaria.

TRIBUNAL DE CONTAS

 • Resolución do 21 de decembro de 2018, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 20 de decembro de 2018, de aprobación do Plan de contabilidade adaptado ás formacións políticas e á Lei orgánica 3/2015, do 30 de marzo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid