Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de decembro de 2018, Núm. 314

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 1512/2018, do 28 de decembro, polo que se modifican o Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, e o Regulamento dos impostos especiais, aprobado polo Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo.

  • Orde HAC/1416/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde HAC/3625/2003, do 23 de decembro, pola que se aproba o modelo 309 de declaración-liquidación non periódica do imposto sobre o valor engadido; a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 de declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores; a Orde EHA/3695/2007, do 13 de decembro, pola que se aproba o modelo 030 de declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais que poden utilizar as persoas físicas e a Orde HAP/1751/2014, do 29 de setembro, pola que se aproba o formulario 034 de declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no imposto sobre o valor engadido e se regulan distintos aspectos relacionados con el.

  • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 (Imposto sobre a renda de non residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes).

  • Resolución do 28 de decembro de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid