Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 16 de febreiro de 2019, Núm. 41

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Aplicación provisional do Acordo entre o Reino de España e o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte sobre a participación en determinadas eleccións de nacionais de cada país residentes no territorio do outro, feito en Madrid o 21 de xaneiro de 2019.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/135/2019, do 31 de xaneiro, pola que se modifica a Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro, pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos impostos especiais de fabricación e co imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos, e se modifica a Orde EHA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do imposto sobre o valor engadido en operacións asimiladas ás importacións, se determinan o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.

  • Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 68/2019, do 15 de febreiro, polo que se regula a concesión dunha subvención directa á Fundación España Salud para o desenvolvemento de programas sanitarios e sociais, dirixidos a persoas españolas residentes en Venezuela, así como a concesión de axudas individuais directas para a atención en asilos privados de persoas maiores ou dependentes.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 71/2019, do 15 de febreiro, polo que se regulan as pensións e indemnizacións do réxime de clases pasivas do Estado dos militares de complemento e dos militares profesionais de tropa e mariñeiría cunha relación de servizos de carácter temporal.

  • Real decreto 72/2019, do 15 de febreiro, polo que se regula o Programa de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES).

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 40/2019, do 1 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 184/2015, do 13 de marzo, polo que se regulan o catálogo homoxéneo de equivalencias das categorías profesionais do persoal estatutario dos servizos de saúde e o procedemento da súa actualización, para incorporar as categorías profesionais correspondentes ao persoal sanitario técnico superior.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid