Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 20 de marzo de 2019, Núm. 68

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 97/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións profesionais da familia profesional Téxtil, Confección e Pel, que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e se modifican determinados reais decretos de cualificacións profesionais.

  • Real decreto 98/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen tres cualificacións profesionais da familia profesional Fabricación Mecánica, que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e se modifica o Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro.

  • Real decreto 99/2019, do 1 de marzo, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Imaxe e Son, recollida no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecida polo Real decreto 1957/2009, do 18 de decembro.

  • Real decreto 100/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións profesionais da familia profesional Hostalaría e Turismo, que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e se modifica o Real decreto 1700/2007, do 14 de decembro.

  • Orde PCI/310/2019, do 19 de marzo, pola que se corrixen erros na Orde PCI/6/2019, do 11 de xaneiro, pola que se aproba o cadro médico de exclusións exixible para o ingreso nos centros docentes militares de formación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid