Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 2 de abril de 2019, Núm. 79

I. Disposicións xerais

PRESIDENCIA DO GOBERNO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1020-2019, en relación cos artigos 107 e 108 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación co artigo 31 CE.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4541-2010, contra o parágrafo segundo da disposición derradeira quinta, o artigo 14 en relación co 17 e o artigo 19.2 da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 211/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2019.

  • Real decreto 212/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público da Policía Nacional para o ano 2019.

  • Real decreto 213/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público do corpo da Garda Civil para o ano 2019.

  • Real decreto 214/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización correspondente á Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, para o persoal da Administración de xustiza para 2019.

  • Real decreto 215/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización do persoal docente non universitario da Administración xeral do Estado para o ano 2019, e se modifican o Real decreto 954/2018, do 27 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público de estabilización correspondente á Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 2017 e se aproba a oferta de emprego público de estabilización para o persoal da Administración de xustiza para 2018, e o Real decreto 19/2019, do 25 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal na Administración xeral do Estado correspondente á Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

COMUNIDADE DE MADRID

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid