Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 1 de abril de 2019, Núm. 78

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo entre os Estados membros da Unión Europea relativo ao Estatuto do persoal militar e civil destacado nas institucións da Unión Europea, dos cuarteis xerais e das forzas que poden pórse á disposición da Unión Europea no marco da preparación e execución das operacións previstas no número 2 do artigo 17 do Tratado da Unión Europea, incluídos os exercicios, e do persoal civil e militar dos Estados membros posto á disposición da Unión Europea para que actúe nese contexto (EU SOFA), feito en Bruxelas o 17 de novembro de 2003.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/277/2019, do 4 de marzo, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, exercicio 2018, se determinan o lugar, forma e prazos de presentación destes, se establecen os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, se determinan as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos por medios telemáticos ou telefónicos e pola que se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

  • Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, pola que se regula o Rexistro Estatal de Entidades de Formación do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, así como os procesos comúns de acreditación e inscrición das entidades de formación para impartir especialidades formativas incluídas no Catálogo de especialidades formativas.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 147/2019, do 15 de marzo, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías non incluídas no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea, con orixe ou destino nas illas Canarias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid