Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 30 de marzo de 2019, Núm. 77

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 9/2019, do 29 de marzo, polo que se modifica a Lei 14/1994, do 1 de xuño, pola que se regulan as empresas de traballo temporal, para a súa adaptación á actividade da estiba portuaria e se conclúe a adaptación legal do réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías.

  • Real decreto lei 10/2019, do 29 de marzo, polo que se prorroga para 2019 o destino do superávit de comunidades autónomas e das entidades locais para investimentos financeiramente sustentables e se adoptan outras medidas en relación coas funcións do persoal das entidades locais con habilitación de carácter nacional.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/364/2019, do 22 de marzo, pola que se determina a porcentaxe do complemento de destino que se retribuirá por substitucións realizadas por letrados da Administración de xustiza aos cales lles sexa de aplicación o Real decreto 1130/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o réxime retributivo do Corpo de secretarios xudiciais.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

  • Resolución do 29 de marzo de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/365/2019, do 27 de marzo, pola que se modifica a Orde INT/372/2018, do 28 de marzo, pola que se crea e se regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio do Interior.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 207/2019, do 29 de marzo, polo que se regula o sistema nacional de admisión de membros e socios da rede Eures en España.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 216/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a lista de especies exóticas invasoras preocupantes para a rexión ultraperiférica das illas Canarias e polo que se modifica o Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

  • Real decreto 217/2019, do 29 de marzo, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Canarias para abaratar aos agricultores o sobrecusto da desalga e da extracción de auga de pozos e de galerías para a rega agrícola en Canarias.

  • Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid