Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 17 de maio de 2019, Núm. 118

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/552/2019, do 11 de abril, pola que se modifican as ordes do Ministerio de Economía e Facenda do 1 de febreiro de 1996, polas que se aproban os documentos contables que utilizará a Administración Xeral do Estado, e pola que se aproba a instrución de operatoria contable que se seguirá na execución do gasto do Estado; a Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo, pola que se aproba a instrución de contabilidade da Administración Institucional do Estado, e a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

  • Orde HAC/553/2019, do 24 de abril, pola que se modifica a Orde HAP/1724/2015, do 31 de xullo, pola que se regula a elaboración da Conta Xeral do Estado.

  • Orde HAC/554/2019, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, e pola que se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións e declaracións informativas de natureza tributaria.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 300/2019, do 26 de abril, polo que se crea a especialidade de Timple nas ensinanzas profesionais de música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade, e se modifica o Real decreto 1577/2006, do 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Corrección de erros do Real decreto 259/2019, do 12 de abril, polo que se regulan as unidades de igualdade da Administración xeral do Estado.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid