Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 9 de gener de 2015, Sup. 8

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 1104/2014, de 26 de desembre, d'ampliació dels mitjans econòmics relatius al traspàs a la Comunitat Autònoma d'Andalusia dels mitjans personals adscrits a l'Hospital General Bàsic de la Defensa "San Carlos" a San Fernando, Cadis, aprovat pel Reial Decret 803/2014, de 19 de setembre.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Orde IET/2556/2014, de 26 de desembre, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial Decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces dels mencionats vehicles.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Llei 4/2014, de 9 de desembre, per la qual es modifiquen la Llei 7/2003, de 20 d'octubre, per la qual es regula la investigació a Andalusia amb preembrions humans no viables per a la investigació in vitro, i la Llei 1/2007, de 16 de març, per la qual es regula la investigació en reprogramació cel·lular amb finalitat exclusivament terapèutica.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid