Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 3 de febrer de 2015, Sup. 29

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/122/2015, de 23 de gener, per la qual es modifica l'Orde EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servici de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  • Resolució de 2 de febrer de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen les ensenyances oficials de doctorat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid