Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 7 de febrer de 2015, Sup. 33

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7848-2014, contra els articles 2 i 4, apartats 1 i 3, del Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7874-2014, contra el Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, excepte contra la seua disposició addicional segona.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 21-2015, contra el Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Resolució de 6 de febrer de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació de les ensenyances artístiques superiors regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'establixen els requisits d'expedició del suplement europeu als títols regulats en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'establix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

 • Reial Decret 64/2015, de 6 de febrer, pel qual es desplega parcialment la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, i es modifica el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, aprovat pel Reial Decret 705/1997, de 16 de maig.

 • Reial Decret 65/2015, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 994/2013, de 13 de desembre, pel qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions per al desenrotllament de nous mercats i campanyes de promoció dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

 • Reial Decret 66/2015, de 6 de febrer, pel qual es regula el règim de controls a aplicar per l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, previstos en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Reial Decret 67/2015, de 6 de febrer, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Tecnologies Avançades de Saragossa, en l'àrea professional Producció Audiovisual i en l'àrea professional Produccions Fotogràfiques de la família professional Imatge i So, en l'àmbit de la formació professional.

 • Reial Decret 68/2015, de 6 de febrer, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional d'Imarcoain d'Energies Renovables "Cenifer", en l'àrea professional Energies Renovables i en l'àrea professional Eficiència Energètica de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

 • Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid