Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 28 de febrer de 2015, Sup. 51

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'orde social.

  • Correcció d'errors de l'Instrument de ratificació del Protocol addicional al Conveni sobre la Ciberdelinqüència relatiu a la penalització d'actes d'índole racista i xenòfoba comesos per mitjà de sistemes informàtics, fet a Estrasburg el 28 de gener de 2003.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) relatiu a la creació del "Centre Internacional sobre Reserves de la Biosfera Mediterrànies, dos costes unides per la seua cultura i la seua naturalesa" com a centre de categoria 2 patrocinat per la UNESCO, fet a Barcelona el 5 d'abril de 2014.

  • Acord de cooperació sobre un sistema mundial civil de navegació per satèl·lit (GNSS) entre la Comunitat Europea i els seus estats membres, i el Regne del Marroc, fet a Brussel·les el 12 de desembre de 2006.

  • Esmena de l'annex A del Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents, adoptada a Ginebra el 10 de maig de 2013.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors de l'Orde DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es regula el règim de les vacacions, permisos, reduccions de jornada i llicències dels membres de les Forces Armades.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 122/2015, de 27 de febrer, pel qual s'aprova l'estatut de l'entitat de dret públic Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació.

  • Resolució de 27 de febrer de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 125/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i se n'establixen les condicions de contractació.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 128/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica el Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, aprovat pel Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, en matèria de tipus d'interés aplicable per al càlcul de la provisió d'assegurances de vida.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid