Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 17 de març de 2015, Sup. 65

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/444/2015, de 13 de març, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i es regula la seua composició i funcions.

  • Resolució de 5 de març de 2015, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en relació amb el registre i gestió de les autoritzacions de despatx duaner.

  • Resolució de 10 de març de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es determina l'estructura, justificació, tramitació i rendició del compte dels tributs estatals i recursos d'altres administracions i ens públics.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Orde SSI/445/2015, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, relatius a la llista de malalties de declaració obligatòria, modalitats de declaració i malalties endèmiques d'àmbit regional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid