Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 25 de març de 2015, Sup. 72

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI DE DEFENSA

  • Orde DEF/503/2015, de 16 de març, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Reial Decret 33/2014, de 24 de gener, pel qual es desplega el títol II de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/504/2015, de 23 de març, per la qual es modifica l'Orde INT/28/2013, de 18 de gener, per la qual es desplega l'estructura orgànica i funcions dels servicis centrals i perifèrics de la Direcció General de la Policia.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l'article 112 bis del text refós de la Llei d'Aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica en les demarcacions intercomunitàries.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid