Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 26 de març de 2015, Sup. 73

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 176/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 508/2001, d'11 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Nacional d'Estadística, així com el Reial Decret 1036/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la naturalesa, funcions, composició, organització i funcionament de la Comissió Interministerial d'Estadística, i el Reial Decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i estructura orgànica de les delegacions d'Economia i Hisenda.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/510/2015, de 18 de març, per la qual es modifica l'Orde EDU/2095/2010, de 28 de juliol, per la qual s'establix l'estructura de les proves per a l'obtenció del títol de Batxiller per a persones majors de vint anys en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació.

  • Resolució de 9 de febrer de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de gener de 2015, pel qual es modifiquen determinats acords del Consell de Ministres pels quals s'establix el caràcter oficial de determinats títols de grau, màster i doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Reial Decret 177/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, per a adaptar-lo a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

  • Reial Decret 178/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1588/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de préstecs per a la participació de subcontractistes de primer nivell establits a Espanya en el programa de desenrotllament de la nova família d'avions Airbus A350 XWB i del seu motor Trent XWB.

  • Reial Decret 179/2015, de 13 de març, pel qual es crea la comissió tècnica per a l'execució del programa de suport a la celebració del 60 Aniversari de l'Escola d'Organització Industrial.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid