Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 27 de març de 2015, Sup. 74

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6513-2014, contra l'article 167.1 i les disposicions transitòries 5a i 8a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/523/2015, de 25 de març, per la qual es modifica l'Orde EHA/1721/2011, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 222 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació telemàtica i l'Orde HAP/2055/2012, de 28 de setembre, per la qual s'aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes en l'estranger amb presència en territori espanyol, i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació telemàtica.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid