Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 11 de abril de 2015, Sup. 87

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 10 d'abril de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Correcció d'errors del Reial Decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall.

  • Correcció d'errors del Reial Decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l'article 112 bis del text refós de la Llei d'Aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica en les demarcacions intercomunitàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid