Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dissabte 18 de abril de 2015, Núm. 93

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 17 d'abril de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/672/2015, de 17 d'abril, per la qual es desplega l'article 2.4 del Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

  • Orde INT/673/2015, de 17 d'abril, per la qual es determinen els municipis als quals s'apliquen les mesures previstes en el Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 6 d'abril de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Vivenda, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de març de 2015, pel qual es revisen i modifiquen els tipus d'interés efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del programa 1997 del Pla de Vivenda 1996-1999, Pla de Vivenda 2002-2005 i Pla de Vivenda 2005-2008.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Reial Decret 286/2015, de 17 d'abril, pel qual es crea la comissió tècnica per a l'execució del programa de suport a la celebració de la Trobada Mundial en les Estreles 2017.

  • Reial Decret 287/2015, de 17 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2015 (Programa MOVELE 2015).

  • Resolució de 17 d'abril de 2015, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 17 d'abril de 2015, pel qual s'aprova el plec de bases del concurs públic per a l'adjudicació per mitjà de règim de concurrència de sis llicències per a l'explotació, en règim d'emissió en obert, del servici de comunicació audiovisual televisiva per mitjà d'ones hertzianes terrestres de cobertura estatal i es convoca el concurs corresponent.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 290/2015, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l'ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid