Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 20 de abril de 2015, Sup. 94

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/679/2015, de 9 d'abril, per la qual es modifica l'Orde FOM/2872/2010, de 5 de novembre, per la qual es determinen les condicions per a l'obtenció dels títols habilitants que permeten l'exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat en la circulació, així com el règim dels centres homologats de formació i dels de reconeixement mèdic del mencionat personal.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 10 d'abril de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid