Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 30 de abril de 2015, Sup. 103

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1571-2015, contra els articles 1; 3, apartats a) 7m i b); 4; 5, apartats quart i quint; 6, apartat sext; 7; 9, apartats primer i tercer; disposicions addicionals primera i segona, i disposicions finals primera i sexta del Reial Decret Llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'Ocupació.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1644-2015, contra la disposició final tercera, apartats quatre i cinc; disposició final quarta, apartat u, i disposició final quinta.3, de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, en la mesura que donen una nova redacció als articles 15.4 i 16.3 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i afigen un nou apartat 6 a l'article 4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1842-2015, contra els articles 35 i 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7601-2014, en relació amb els articles 2.e), 7.1, 7.3, 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció feta a estos pel Reial Decret Llei 3/2013 per possible vulneració dels articles 14 i 24.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1012-2015, en relació amb els articles 1, 4 i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa i els articles 107 i 110.4 de la Llei d'Hisendes Locals, per possible vulneració dels articles 24 i 31 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1511-2015, en relació amb la disposició final segona de la Llei de Galícia 15/2010, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives per possible vulneració dels articles 9.3, 14 i 149.1.1a i 18a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1795-2015, en relació amb la disposició transitòria segona, apartats 2 i 3, en relació amb els articles 22, 25 i 26, de la Llei d'Aragó 8/2013, de 12 de setembre, de Coordinació de les Policies Locals d'Aragó, per possible vulneració dels articles 137, 140 i 149.1.18 de la CE., i 51.2 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid