Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 1 de maig de 2015, Sup. 104

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

  • Orde ECD/775/2015, de 29 d'abril, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament de subinspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic universitari oficial de grau, i es modifica l'Orde EDU/3125/2011, d'11 de novembre, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament d'inspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic de màster universitari oficial.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual s'establixen obligacions de servici públic al prestador del servici postal universal en les eleccions que es convoquen durant 2015.

  • Correcció d'errors de l'Orde PRE/578/2015, de 27 de març, per la qual es determina la data d'inici de l'exercici efectiu de les funcions transferides al Ministeri de Foment per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Reial Decret 291/2015, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid