Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dissabte 9 de maig de 2015, Núm. 111

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 8 de maig de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

  • Reial Decret 356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 357/2015, de 8 de maig, sobre compliment i control de l'aplicació del Conveni sobre el treball marítim, 2006, de l'Organització Internacional del Treball, en barcos espanyols.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 358/2015, de 8 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de servicis d'inversió i de les altres entitats que presten servicis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre.

  • Resolució de 6 de maig de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid