Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 15 de maig de 2015, Sup. 116

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cine, es concedixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures de caràcter tributari.

  • Reial Decret Llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit per import de 856.440.673,35 euros en el pressupost del Ministeri de Defensa, per a atendre el pagament d'obligacions corresponents a programes especials d'armament i a la realització d'altres actuacions del Departament.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2464-2015, contra els articles 52 a 68, ambdós inclosos, del Decret Legislatiu 1/2014, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs propis.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1796-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1996-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1997-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/882/2015, de 21 d'abril, per la qual s'actualitzen les condicions tècniques de l'annex A del Reial Decret 809/1999, de 14 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de reunir els equips marins destinats a ser embarcats en els barcos, en aplicació de la Directiva 96/98/CE, modificada per la Directiva 98/85/CE.

  • Resolució de 29 d'abril de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'establixen les condicions per a l'expedició dels certificats d'aeronavegabilitat i els certificats de revisió d'aeronavegabilitat de les aeronaus amb certificat de tipus EASA que realitzen operació en exclusiva.

  • Resolució de 29 d'abril de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'establixen les condicions per a l'expedició del reconeixement dels certificats d'aeronavegabilitat EASA de les aeronaus amb certificat de tipus EASA que realitzen operació mixta.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 321/2015, de 24 d'abril, pel qual es modifiquen el Reial Decret 677/1993, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de procediment per a la concessió de suport oficial al crèdit a l'exportació per mitjà de convenis d'ajust recíproc d'interessos i el Reial Decret 1226/2006, de 27 d'octubre, pel qual es regulen les activitats i el funcionament del fons per a inversions en l'exterior i el fons per a operacions d'inversió en l'exterior de la xicoteta i mitjana empresa.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid