Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 15 de maig de 2015, Sup. 116

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/882/2015, de 21 d'abril, per la qual s'actualitzen les condicions tècniques de l'annex A del Reial Decret 809/1999, de 14 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de reunir els equips marins destinats a ser embarcats en els barcos, en aplicació de la Directiva 96/98/CE, modificada per la Directiva 98/85/CE.

  • Resolució de 29 d'abril de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'establixen les condicions per a l'expedició dels certificats d'aeronavegabilitat i els certificats de revisió d'aeronavegabilitat de les aeronaus amb certificat de tipus EASA que realitzen operació en exclusiva.

  • Resolució de 29 d'abril de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'establixen les condicions per a l'expedició del reconeixement dels certificats d'aeronavegabilitat EASA de les aeronaus amb certificat de tipus EASA que realitzen operació mixta.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid