Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 4 de juny de 2015, Sup. 133

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 28 de maig de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cine, es concedixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures de caràcter tributari.

  • Resolució de 28 de maig de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 7/2015, de 14 de maig, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit per import de 856.440.673,35 euros en el pressupost del Ministeri de Defensa, per a atendre el pagament d'obligacions corresponents a programes especials d'armament i a la realització d'altres actuacions del departament.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 26 de maig de 2015, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2015 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'establix el lloc de pagament de les dites quotes.

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 7 d'abril de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'acorda la demora en l'aplicació de l'annex I, annex VI i VII del Reglament (UE) núm. 445/2015, de la Comissió, de 17 de març, que modifica el Reglament (UE) núm. 1178/2011, pel qual s'establixen requisits tècnics i procediments administratius relacionats amb el personal de vol de l'aviació civil, de conformitat amb el que preveuen els articles 1.3 i 3.3.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 2 de juny de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven determinats procediments d'operació per al tractament de les dades procedents dels equips de mesura tipus 5 als efectes de facturació i de liquidació de l'energia.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid