Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 17 de juny de 2015, Sup. 144

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1619-2015, en relació amb l'article 32.1 de la Llei 5/1997, de 22 de juliol, d'Administració Local de Galícia, per possible vulneració de l'article 148.1.18a CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1663-2015, en relació amb l'article 32.1 de la Llei 5/1997, de 22 de juliol, d'Administració Local de Galícia, per possible vulneració de l'article 194.1.18a CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1757-2015, en relació amb l'article 32.1 de la Llei 5/1997, de 22 de juliol, d'Administració Local de Galícia, per possible vulneració de l'article 148.1.18a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2208-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de l'Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre'n el finançament, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la Constitució.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'establix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris.

  • Resolució de 3 de juny de 2015, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica el currículum de l'ensenyança de Religió Evangèlica de l'Educació Infantil.

  • Resolució de 3 de juny de 2015, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica el currículum de l'ensenyança de Religió Evangèlica de l'Educació Primària.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 16 de juny de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'establixen les condicions generals aplicables a les operacions de col·locació de saldos en comptes tresorers remunerats en entitats diferents del Banc d'Espanya i per la qual es regula el procediment per a la seua concertació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid