Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 25 de juny de 2015, Sup. 151

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d'Espanya.

  • Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària, aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

  • Llei 14/2015, de 24 de juny, per la qual es modifica la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la qual s'aprova el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1230/2015, de 17 de juny, per la qual s'aprova el model 411 "Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit. Autoliquidació" i se n'establixen les condicions i el procediment per a la presentació i es modifica l'Orde HAP/2178/2014, de 18 de novembre, per la qual s'aprova el model 410 de pagament a compte de l'Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit i se n'establixen les condicions i el procediment per a la presentació; i es modifiquen altres normes tributàries.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 18 de juny de 2015, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es modifiquen els annexos II i IV de la Resolució de 30 de gener de 2015, per la qual s'establixen mesures especials de regulació del trànsit durant l'any 2015.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/1231/2015, de 17 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i se'n regula la composició i funcions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid