Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 26 de juny de 2015, Sup. 152

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 824-2015, en relació amb l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i l'article 2.1 de la Llei de la Regió de Múrcia 9/2012, de 8 de novembre, d'adaptació de la normativa regional en matèria de funció pública al Reial Decret Llei 20/2012, per possible vulneració de l'article 9.3 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2209-2015, en relació amb l'article 65.Bis. 1, incís "o judicials", en relació amb els efectes previstos en l'apartat 2 i 3, de la Llei 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i del Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria (LOTRUS), afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2577-2015, en relació amb els apartats 9.2, lletra b), i 9.3 de la disposició transitòria novena de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, segons la redacció donada per la disposició final primera de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, per possible vulneració dels articles 14 i 23.2 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3215-2015, en relació amb l'article 16.2 de la Llei 8/1997, de 8 de juliol, de Col·legis Professionals de Castella i Lleó, per possible vulneració dels articles 36, 149.1.1a i 149.1.18a de la CE.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació Provisional del Protocol que modifica a l'Acord euromediterrani d'aviació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Govern de l'Estat d'Israel, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Croàcia, fet a Brussel·les el 19 de febrer de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 10 de juny de 2015, conjunta de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'establix la remissió per mitjà de mitjans electrònics de la informació establida en l'annex al Reial Decret 938/2005, de 29 de juliol, pel qual es dicten normes sobre el seguiment i l'aplicació comptable dels fons disponibles en els servicis de l'exterior.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid