Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 8 de juliol de 2015, Sup. 162

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 16/2015, de 7 de juliol, per la qual es regula l'estatut del membre nacional d'Espanya en Eurojust, els conflictes de jurisdicció, les xarxes judicials de cooperació internacional i el personal dependent del Ministeri de Justícia en l'Exterior.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Singapur per a l'intercanvi i protecció recíproca d'informació classificada en l'àmbit de la defensa, fet a Singapur el 12 de novembre de 2014.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Instrucció d'1 de juliol de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre mecanismes de seguretat dels fitxers electrònics que continguen llibres dels empresaris presentats a legalització en els registres mercantils i altres qüestions relacionades.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Orde ESS/1355/2015, de 25 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i se'n regula la composició i funcions.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Orde SSI/1356/2015, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, III i VI del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització, i es regulen els estudis de monitorització de tècniques, tecnologies i procediments.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid