Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 10 de juliol de 2015, Sup. 164

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.

  • Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3447-2015, contra els articles 23, 25, 26, 30.Tres.8.a), 30.Quatre, 30.Set i la disposició transitòria octava i, per la seua connexió amb estos preceptes, els articles 30.U, en el seu incís "per conducte de la BDNS", 30.Sis i 30.Nou de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

  • Conflicte positiu de competència núm. 3647-2015, contra els articles 1, 2, 3, i les disposicions addicionals primera, segona i tercera, transitòria i finals primera, segona, tercera i quarta, del Decret de la Generalitat de Catalunya 69/2015, de 5 de maig, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.

  • Conflicte positiu de competència núm. 3808-2015, contra el Decret de la Generalitat de Catalunya 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional; contra els denominats Pla Executiu per a la Preparació de les Estructures d'Estat i Pla d'Infraestructures Estratègiques; i contra les previsions i les actuacions desenrotllades en aplicació o a l'empara d'este decret o dels referits plans o coincidents amb la seua finalitat.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 7 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aproven els procediments de sol·licitud per via telemàtica de representant per als actes de comprovació material de la inversió, les comunicacions i els models normalitzats de sol·licitud.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'establix el procediment de càlcul dels costos reals per a la realització de la liquidació definitiva anual de l'any 2011, corresponent a l'aplicació del Reial Decret 134/2010, de 12 de febrer, pel qual s'establix el procediment de resolució de restriccions per garantia de subministrament i es modifica el Reial Decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat de producció d'energia elèctrica.

  • Resolució de 9 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova el calendari del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servici de gestió de la demanda d'interrompibilitat regulat en l'Orde IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per la qual es regula el mecanisme competitiu d'assignació del servici de gestió de la demanda d'interrompibilitat, per a la temporada elèctrica 2016.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 7 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a comunitats autònomes.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid