Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 11 de juliol de 2015, Sup. 165

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 703-2015, en relació amb la disposició addicional seixanta-sis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporada per la disposició final quarta, punt huit, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, per possible vulneració dels articles 9.3, 14, 24.1, 25.1 i 25.2 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2887-2015, en relació amb els articles 2 e), 7.1, 7.3 i 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, per possible vulneració dels articles 14 i 24.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3449-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d'Inversió Local, per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3669-2015, en relació amb els articles 8 i 10 del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d'Inversió Local per possible vulneració de l'article 149.1.13 de la CE.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.

  • Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats.

  • Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 637/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aplica a Espanya el Reglament d'execució (UE) núm. 2015/517, de la Comissió, de 26 de març de 2015, que modifica el Reglament (CE) núm. 595/2004, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003, del Consell, pel qual s'establix una taxa en el sector de la llet i dels productes lactis.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid